مبلمان شهری

مبلمان شهری

مبلمان شهری از جمله تولید ات و خد مات شرکت سایه روشن می باشد که شامل طراحی و ساخت انواع ایستگاه اتوبوس ، نیمکتهای سایبان دار ، انواع آلاچیق ، پوشش پل های عابر پیاده ، پوشش گلخانه های مو جود در پارک ها ، می باشد .

مبلمان شهری و اجرای سایبان و پوشش روی مبلمان و هم چنین ساخت پارکینگ ها در اماکن عمومی و شهری و هم چنین ساخت ایستگاه های مربوط به کارگران فصلی باید ضمن کاربری در راستای زیبا سازی شهری نیز باشد .