مطالب با تصویر نوشته در کنار مطلب

مطالب همرا با تصویر نویسنده

سقف متحرک

سقف متحرک

سقف متحرک چیست؟ سقف متحرک به منظور پوشش نورگیر ساختمان ، پوشش وید ساختمان ، پوشش سقف استخر ، پوشش وید موتور خانه و.. که ضمن نیاز به پوششی که صد درصد آب بند و عایق باشد  و قابلیت عبور نور امکان متحرک بودن و جمع شدن را در مواقع لزوم داشته باشد. سقف متحرک […]

سقف متحرک

سقف متحرک

سقف متحرک چیست؟ سقف متحرک به منظور پوشش نورگیر ساختمان ، پوشش وید ساختمان ، پوشش سقف استخر ، پوشش وید موتور خانه و.. که ضمن نیاز به پوششی که صد درصد آب بند و عایق باشد  و قابلیت عبور نور امکان متحرک بودن و جمع شدن را در مواقع لزوم داشته باشد. سقف متحرک […]