سقف های متحرک

طراحی و ساخت سقفهای متحرک بر روی استخر و وید و هر جایی که نیاز به جمع آوری سقف در برخی موارد خاص نیاز باشد توسط شرکت سایه روشن انجام میگیرد.
سقف های متحرک

توضیحات

طراحی و ساخت سقفهای متحرک بر روی استخر و وید و هر جایی که نیاز به جمع آوری سقف در برخی موارد خاص نیاز باشد توسط شرکت سایه روشن انجام میگیرد .

سقف ها هم می تواند بصورت یکجا و هم بصورت تلسکوپی داخل همدیگر جمع شوند.

موارد کاربرد :

نصب سقف متحرک بر روی استخرهای روباز جهت استفاده در چهارفصل سال و جلوگیری از کثیف شدن و تبخیر آب استخرتوسط عوامل خارجی.

پوشش وید تاسیسات مجتمع هایی که زیر همکف قرار گرفته اند جهت جابجایی تاسیسات و گلخانه.