سوالات متداول

سوالات متداول در خصوص خدمات ما

تجارت ساختمانی چیست؟

پاسیو و حیاط خلوت هر دو جزء مشاعات ساختمان بوده وجزء فضای عمومی ساختمان هستند پاسیو فضایی در ساختمان میباشد که به منظور نورگیری و گردش هوای واحد ها یا اتاقهای پشت به آفتاب تعبیه میشود که اکثرا سه وجه آن دیوارهای اصلی ساختمان هستند و یک وجه آن باز است اما حیاط خلوت اکثرا در ساختمان های جنوبی هستند طوری که دسترسی به حیاط فقط از طبقه اول میباشد به همین دلیل ترددی در حیاط نبوده و فقط طبقه اول به آن دسترسی دارند که به این دلیل حیاط خلوت نام دارند.

جهت پوشش سقف حیاط خلوت یا پاسیو طوریکه سقف قابلیت عبور نورخورشیددرروز راداشته باشد ،دو گزینه وجوددارد ۱- نورگیرحبابی ۲-ورق پلی کربنات . دالیل استفاده ازنورگیرحبابی ۱-چون آببندی در این نوع پوشش مهم می باشد وورق پلی کربنات به دلیل آببندی با چسب آکواریوم در کناره ها زود خاصیت خودرا ازدست می دهد ۲-همچنین در بارندگیها به دلیل فاصله بین جداره های نازک ورق پلی کربنات سرو صدای آزاردهنده ای دارد ۳ -واینکه بازشو استانداردی نمی توان روی سقف پلی کربنات نصب کرد۴-امکان راه رفتن روی سقف پلی کربنات وجود ندارد ۵ -دروحله اول ورق پلی کربنات کمی بیشتر ازنورگیرحبابی نورعبور می دهد ولی در درازمدت نفوذ گردو خاک بین جداره ها و کنار شیارها نوربه نصف کاهش می یابد. درعوض نورگیرحبابی تمام مواردذکرشده باال جزئ محاسن میباشد صددرصد آببندی،بازشو استاندارد ،بارپذیری باال،امکان رفتن روی سقف جهت نظافت و.. وضمنا دارای دوام بیشترنیز می باشد.شاید ورق پلی کربنات از نظر هزینه ای کمی ارزانتر از نورگیرحبابی باشد ولی در درازمدت درواقع هدر دادن هزینه انجام شده خواهد شد.

امروزه به دلیل کم بودن فضا در آپارتمان ها و به منظور استفاده بهینه از فضاهای پرت اکثرا به پوشش سقف حیاط خلوت با پاسیو طبقه اول رو میاورند.واین فضا را به فضای داخل ساختمان اضافه می کنند.وقتی صحبت از پوشش سقف حیاط خلوت میشود باید به نورگیر بودن سقف توام با استحکام کافی و آببند بودن توجه داشت زیرا اگر سقف نوگیر نباشد نه تنها نور خود فضا کور میشو بلکه قسمت بزرگی از نورگیرواحد هم از بین میرود.بهترین متلایر برای پوشش حیاط خلوت میباشد زیرا هم نورگیر میباشد هم از لحاظ استحکام،آببندی،زیبایی و امنیت فضای تحت پوشش کامال گارانتی دارد به صورتی که شما میتوانید از فضای حیاط خلوت یا پاسیو بعنوان اتاق استفاده نمایید.با توجه به باال رفتن قیمت آپارتمان هزینه پوشش حیاط خلوت با توجه به قیمت آپارتمان بسیار به صرفه است. حتی در معامالت آپارتمان ،حیاط خلوت مسقف یک سوم قیمت آپارتمان ارزش دارد. ۴ :لزوم پوشش نورگیر ساختمان چیست؟ به علت ارتباط نورگیر و پاسیو ساختمان با فضای بیرون طبیعتا درمعرض تمام عوامل طبیعی قرارمی گیرداکثر ساکنین آپارتمان از برای کم کردن آلودگیهای ناشی از گرد و غبار،بارش باران،ورود حشرات و پرندگان و کم شدن صداهای بیرون و همچنین جلوگیری از پرت انرژی گرمائی و سرمائی از این قسمت ساختمان ،پاسیو را از بام ساختمان مسقف میکنند که عمومی بوده و بخشی از مشاعات ساختمان است اما در طبقه اول به جز دالیلی که در باال اشاره شد برای خصوصی کردن حریم پاسیو و استفاده از آن و امن کردن پاسیو)از لحاظ افتادن اشیاء در پاسیو( و همچنین اضافه کردن به فضای داخل ساختمان، پوشش نورگیر برای پاسیو در نظر میگیرند.

در خصوص این سوال باید گفت از نظر شهرداری هر گونه سازه ی آهنی یا مصالحی در مشاعات ساختمان خارج از نقشه ی نهایی مشکل داشته و پایان کار را صادر نمیکند اما در خصوص پاسیو بعد از پایان کار میتوان با رضایت همسایگان پاسیو را مسقف کرد ،به این دلیل که تنها واحد همکف امکان استفاده از حیاط و مشکلی از نظر شهرداری ندارد.

محتوای تغییر وضعیتپوشش سقفحیاط خلوت با ورق پلی کربنات معموال در بام خانه ها رایج است زیرا این متلایر باید تحت قوس اجرا شده و از طرفین آبچک یا شیروانی داشته باشد. اما اگر میخواهید پاسیو یا حیاط خلوتی را در طبقه اول بپوشانید ورق پلیکربنات پوشش ضعیفی برای آنجا می باشد. از لحاظ آببندی ، بارپذیری ضعیف ، تهویه و بازشو غیر استاندارد طوریکه ارزش هزینه کردن ندارد و خواسته شمارااز پوشش حیاط خلوت برآورده نمی کند و حتی در مواردی همچون بارندگی با صدای ناهنجارباعث آزار شما و طبقه باالئی می شود.در این مواقع اکثرا نورگیر حبابی بکار می آید زیرا هم محکم و آببند است هم میتوان بازشو برای حباب ها تعبیه کرد که آببند باشد و کار تهویه ودسترسی به سقف را هم انجام دهد، درعین حال که قابلیت عیورنوررانیز دارد.

در نصب ورق پلیکربنات عالوه بر جنس ،ضخامت و رنگ ورق ،یراق آالت و ابزار و نصاب با تجربه آشنا به جزئیات اجرائی خاص ورق پلی کربنات نقش عظیمی دارند .در مرحله اول کار نیاز به آهنگری و زیرسازی مخصوص طبق نقشه اجرائی تهیه شده توسط واحد طراحی )طبق دیتل اجرائی ورق پلی کربنات ،در نظر گرفتن بارپذیری،فاصله بین پروفیل ها طولی وعرضی و..( را دارد که اغلب با پروفیلهای آهن صورت میگیرد بعد از زیرسازی مرحله نصب و آببندی ورق میرسیم.برای یک کار اصولی و استاندارد الزم است بجای متصل کردن مستقیم ورق به آهن از زهوار های مخصوص الستیکدار)با الستیک EPDM )استفاده شود که هم زیبایی کار حفظ شود هم درزی برای انبساط و انقباض ورق باشد اینکار به عمر ورق میافزاید.این زهوار ها به واسطه الستیک )EPDM )که باعث خوردگی ورق پلی کربنات نمی شود )برخالف pvc که اغلب استفاده میشود بعلت قیمت ارزان( دو تکه ورق را گرفته و خود با پیچ به آهن متصل میشود که هم آببند است هم اصولی. شایان ذکراست یک روی ورق پلی کربنات دارای مواد ضد اشعه یو وی می باشد که باید رو به آسمان قرار گیرد.