سقف کاذب حیاط خلوت و پوشش سقف آن با نورگیر حبابی

سقف کاذب حیاط خلوت و پوشش سقف آن با نورگیر حبابی

اجرای سقف کاذب حیاط خلوت حیاط خلوت و پاسیو بواسطه کاربری آن که عمدتا جهت

X