سقف کاذب حیاط خلوت و پوشش سقف آن با نورگیر حبابی

اجرای سقف کاذب حیاط خلوت حیاط خلوت و پاسیو قسمتی از ساختمان می باشد که اغلب برای تامین نور فضای داخل ساختمان ، اغلب از قسمتهای ناگونیای ساختمان تشکیل می…